Llei de Creació del Col·legi

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent llei:

Preàmbul

El disseny gràfic s’ha refermat darrerament com a professió amb la promulgació del Reial decret 1496/1999, del 24 de setembre, pel qual s’estableixen els estudis superiors de disseny i es determina que el títol de disseny és equivalent a una diplomatura universitària. Així mateix, s’estableix com una de les especialitats del títol esmentat la del disseny gràfic.
La incidència creixent i la força rellevant de l’activitat del disseny gràfic en el món de l’economia i, sobretot, en la imatge externa d’empreses i d’institucions professionals i, en general, en el món de la comunicació, constitueixen, sens dubte, la justificació d’un interès públic prevalent per la creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, que es configura com l’organització capaç de vetllar per la defensa dels interessos de les persones que exerceixen aquesta professió i també dels interessos dels ciutadans.
Així doncs, en virtut de les competències exclusives que en matèria de col·legis professionals reconeix a la Generalitat l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia, i de conformitat amb el que estableix l’article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que integri totes les persones dedicades al disseny gràfic que, amb la titulació adequada, exerceixen les funcions pròpies d’aquesta professió.

 

Article 1 – Creació

Es crea el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a complir els seus fins.

 

Article 2 – Àmbit territorial

L’àmbit territorial del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya és Catalunya.

 

Article 3 – Objecte

El Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya agrupa les professionals i els professionals que sol·liciten voluntàriament d’integrar-s’hi i que es dediquen a l’activitat del disseny gràfic en els camps editorial, informàtic, multimèdia i audiovisual, en el camp de la imatge corporativa, en el camp del disseny publicitari i en els camps de la senyalització i l’embalatge i que tenen el títol de disseny, en l’especialitat de disseny gràfic, equivalent a una diplomatura universitària, o qualsevol altra titulació que s’hi declari homologada o equivalent d’acord amb la legislació vigent.

 

Article 4 – Relacions amb l’Administració

El Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, s’ha de relacionar amb el Departament de Justícia i Interior o amb el departament que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·legis professionals, i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar amb els departaments que hi tinguin competències.

 

Disposicions transitòries

 

Primera – Comissió Gestora

1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’Associació per a la Creació del Col·legi de Dissenyadors Gràfics ha de constituir la Comissió Gestora del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, en la qual s’integraran proporcionalment representants de la dita Associació, de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics i de l’Associació de Dissenyadors Professionals.
2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei uns estatuts provisionals del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, amb el contingut que estableix la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals. Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procediment per a convocar l’assemblea constituent i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris de més difusió a Catalunya.
3. La Comissió Gestora a què fa referència l’apartat 1 s’ha de constituir en comissió d’habilitació, amb la incorporació d’una persona en representació de cada una de les universitats de Catalunya que imparteixen títols propis de disseny, a fi d’habilitar els professionals que, trobant-se en algun dels supòsits definits per la disposició transitòria quarta, sol·licitin d’incorporar-se al Col·legi per
participar en l’assemblea constituent, sens perjudici que posteriorment es pugui recórrer davant la Comissió d’Habilitació del Col·legi contra les decisions d’habilitació adoptades per la dita Comissió Gestora.

 

Segona – Assemblea constituent

Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya són:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans col·legials.

 

Tercera – Publicació dels Estatuts

Els estatuts definitius del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, un cop aprovats, s’han de trametre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, al Departament de Justícia i Interior o al departament que tingui atribuïdes les competències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui la legalitat i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Quarta – Integració de professionals no diplomats en disseny gràfic

Poden integrar-se en el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya els professionals que, tot i no disposar del títol especificat per l’article 3, ho sol·licitin dins els cinc anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i compleixin algun dels requisits següents:
a) Els professionals que, estant en possessió dels títols de tècnic o tècnica superior o de graduat o graduada superior en l’especialitat de disseny gràfic, acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió durant un període mínim de tres anys.
b) Els professionals que, estant en possessió dels títols de tècnic o tècnica superior en realització d’audiovisuals i espectacles o de tècnic o tècnica superior en disseny i producció editorial, acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió durant un període mínim de tres anys.
c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió o s’han dedicat a les tasques pròpies d’aquesta durant un període mínim de deu anys, dins els vint anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

 

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior (03.163.044)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(PDF) DOGC núm. 3914 – 30/06/2003 – (pàg. 13023)

Departament de la Presidència
Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya

 

Tornar a a Estatut i Llei