Llei de moratòria

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

Preàmbul

El Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya va ésser creat per mitjà de la Llei 22/1985, del 8 de novembre; el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, per mitjà de la Llei 12/1998, del 5 de novembre; el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, per mitjà de la Llei 11/2003, del 13 de juny, i el Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, per mitjà de la Llei 24/2003, del 4 de juliol.

En el moment en què es van crear els quatre col·legis que agrupen els professionals de l’àmbit de la comunicació, un nombre significatiu dels professionals que exercien la professió a Catalunya no tenien la titulació universitària específica exigida per les lleis de creació, sinó que exercien la professió amb uns estudis diferents, o sense cap altre estudi que la pròpia experiència en el camp de la comunicació. Per tal de permetre la col·legiació d’aquests professionals, cada una de les lleis de creació va establir un període transitori durant el qual s’admetia la incorporació de professionals que acreditessin una certa experiència en l’exercici de la professió. Aquest règim transitori va ésser avalat per la Sentència del Tribunal Constitucional 42/1986, del 10 d’abril, i es fonamentava en raons d’interès públic i de coherència que permetien la incorporació al col·legi de tots els professionals que exercien la professió, tant si tenien la titulació universitària específica com si no la tenien.

Tanmateix, tot i que els períodes transitoris d’incorporació als col·legis van ésser d’entre dos i cinc anys, la manca de recursos econòmics i personals en els inicis dels col·legis no va permetre d’informar tots els professionals que exercien la professió de la possibilitat de col·legiar-se, sense que això fos un obstacle per a l’exercici de la professió, atès que el règim de col·legiació per a aquestes professions és voluntari.
Per aquest motiu, hi ha professionals que exerceixen la professió des de fa molts anys, alguns dels quals ocupen llocs de responsabilitat importants en empreses punteres del sector, que no es poden col·legiar perquè no tenen la titulació i perquè el període transitori establert per a fer-ho ha finalitzat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.a de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, els col·legis tenen, entre altres funcions públiques, la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional.
En aquest sentit, el col·legi és competent per a vetllar per la bona pràctica de l’exercici professional no només en benefici dels col·legiats, sinó especialment i significativament en benefici dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels professionals del sector de la comunicació. Per aquest motiu, convé que un gran nombre de professionals estiguin incorporats al col·legi professional corresponent.

Així doncs, aquesta modificació legislativa dóna la possibilitat, a tots els professionals que exerceixen la professió de periodista, publicitari o relacions públiques, dissenyador gràfic o comunicador audiovisual i que no tenen les titulacions exigides per les lleis de creació i pels estatuts vigents, d’incorporar-se als col·legis professionals respectius en qualitat de col·legiats.

A aquests objectius respon aquesta llei, que s’estructura en quatre articles: l’article 1, sobre la incorporació al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; l’article 2, sobre la incorporació al Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; l’article 3, sobre la incorporació al Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i l’article 4, sobre la incorporació al Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

 

Article 1 – Incorporació al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 22/1985, del 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«En els supòsits a què fan referència les disposicions transitòries primera i segona, el termini perquè els periodistes i els fotoperiodistes s’incorporin al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya fineix el 31 de desembre de 2015.»

 

Article 2 – Incorporació al Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 12/1998, del 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«Es poden integrar al Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques fins al 31 de desembre de 2015 els professionals que estiguin en algun dels supòsits següents i que ho sol·licitin:
»a) Els diplomats d’escoles universitàries relatives a la professió, amb estudis d’una durada no inferior a tres anys acadèmics, que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, l’exercici de la professió durant un període mínim de dos anys.
»b) Els professionals inscrits abans del 20 de novembre de 1998 en el Registre del cens de professionals de relacions públiques, creat pel Decret 146/1991, del 22 d’abril, o en els registres oficials equivalents, que acreditin, de manera fefaent, un mínim de dos anys d’experiència en l’exercici de la professió.
»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, capacitat professional pràctica i quatre anys d’exercici o dedicació a les tasques pròpies de la professió.»

 

Article 3 – Incorporació al Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 11/2003, del 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«Es poden integrar en el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya els professionals que, tot i no tenir el títol que estableix l’article 3, ho sol·licitin fins al 31 de desembre de 2015 i que estiguin en algun dels supòsits següents:
»a) Els professionals que estiguin en possessió dels títols de tècnic superior o de graduat superior en l’especialitat de disseny gràfic i que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió durant un període mínim de tres anys.
»b) Els professionals que estiguin en possessió dels títols de tècnic superior en realització d’audiovisuals i espectacles o de tècnic superior en disseny i producció editorial i acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, que han exercit la professió durant un període mínim de tres anys.
»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, l’exercici o la dedicació a les tasques pròpies de la professió durant un període mínim de quatre anys.»

 

Article 4 – Incorporació al Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 24/2003, del 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, que resta redactada de la manera següent:
«Es poden integrar al Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya les persones que estiguin en algun dels supòsits especificats en aquesta disposició i que ho sol·licitin fins al 31 de desembre de 2015, i especialment:
»a) Les persones amb el títol de llicenciatura o doctorat en comunicació audiovisual.
»b) Les persones amb el títol de llicenciatura o doctorat en una carrera -universitària altra que la de comunicació audiovisual que acreditin, de manera fefaent, que han exercit la professió, com a principal activitat professional, en el camp de l’audiovisual o en el de la docència en àmbits d’aquest sector almenys durant els darrers dos anys.
»c) Els professionals que acreditin a la Comissió d’Habilitació, de manera fefaent, l’exercici o la dedicació a les tasques pròpies de la professió durant un període mínim de quatre anys.»

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de novembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia
(14.321.024)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(PDF) DOGC núm. 6753 – 13/11/2014 –
Llei 14.2014, 13 nov. modificació lleis de creació (DOGC 19.11.14)
BOE-A-2014-12440

Departamento de la Presidencia
Llei 14/2014, del 13 de novembre, de modificació de les lleis 22/1985, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya; 12/1998, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, i 24/2003, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

 

Tornar a Estatus i llei