Què fa el Col·legi?

Entre societat i Administració > de mediador

El Col·legi actua com a representant de l’Administració, fa de mitjancer en tasques d’ordenació de la professió i vetlla per les bones pràctiques en la professió.
És l’interlocutor vàlid i independent de l’Administració en l’àmbit del disseny gràfic i el receptor de la sensibilitat dels usuaris envers el disseny gràfic per conformar la normativa legal.

 

Entre societat i professió > d’avalador

El Col·legi avala el desenvolupament professional dels dissenyadors en benefici dels usuaris.
Un dissenyador col·legiat és la garantia que necessiten els usuaris per saber-se atesos per un professional del disseny gràfic i quedar, doncs, emparats pel mateix Col·legi en qualsevol conflicte que es derivi de la contractació de serveis.

 

Entre Administració i professió > de consultor

El Col·legi defensa la professió i els interessos dels seus professionals i dels usuaris. Transmet a l’Administració, motu proprio o per encàrrec de la mateixa Administració, els canvis i les consegüents millores en l’ordenació professional i vetlla per la seva actualització i el seu compliment en benefici dels usuaris.

 
Serveis del Col·legi