Codi ètic

El codi ètic dona pautes de conducta i regula els comportaments en l’exercici del disseny gràfic en qualsevol de les seves especialitats.

Principis generals: Professionalitat, responsabilitat, confidencialitat, lleialtat, legalitat i independència

Les relacions en les quals s’incideix són:

a. Entre professionals

 • Intrusisme
 • Plagi
 • Delimitació de funcions
 • Respecte mutu
 • Informació compartida
 • Autoria compartida
 • Abstenció d’efectuar al·lusions personals en perjudici d’altres col·legiats
 • Lliure competència
 • Competència deslleial

 

b. Entre professionals i clients

 • Confiança mútua
 • Confidencialitat
 • Drets d’autor
 • Propietat intel·lectual
 • Cessió dels drets d’ús dels originals
 • Conservació i tractament de la documentació
 • Suspensió dels serveis
 • Canvi de dissenyador
 • Llibertat per acceptar o rebutjar treballs
 • Retribucions econòmiques
 • Presentació de pressupostos
 • Provisió de fons
 • Atribució de titulacions

 

c. Entre professionals i el Col·legi

 • Drets dels dissenyadors gràfics
 • Condicions de treball
 • Control del compliment del codi ètic
 • Defensa dels dissenyadors
 • Arbitri de conflictes
 • Vetllar per la bona qualitat de l’ensenyament del disseny gràfic i intervenció en l’organització d’aquest
 • Promoció de la formació continuada
 • Combatiment de l’intrusisme professional
 • Presència en els òrgans de Govern
 • Sancions a la mala pràctica professional
 • Orientació sobre honoraris
 • Promoció del desenvolupament de la professió
 • Pagament de quotes
 • Respecte per la Junta de Govern

 

d. Entre professional i la societat

 • No foment de comportaments incívics
 • Protecció dels drets humans
 • Cura dels menors d’edat en aspectes morals, psicològics o de salut, seguretat o educació
 • No foment de la discriminació per causes de raça, religió, sexe, orientació sexual o ideologia
 • Respecte per l’honor i la dignitat de les persones
 • Respecte per les lleis vigents
 • Cura del medi ambient
 • Concursos

 

Per què un codi ètic per al nostre Col·legi?

Perquè així es preveu a la Llei 13/82, de 17 de desembre, de col·legis professionals de la Generalitat per a tots els col·legis professionals de Catalunya. Aquesta Llei, en l’article 5, diu que són funcions pròpies dels col·legis professionals per assolir els seus objectius: “Vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.”
respectius han de tenir com a guia de la seva actuació el servei a la comunitat i el compliment escrupolós de les obligacions deontològiques pròpies de la professió.

Perquè els seus principis generals també estan implícits en els Estatuts del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya.

Aquests Estatuts en els articles 5 i 6 estableixen:

 • Ordenar i vigilar l’exercici de la professió en el marc de les lleis i la normativa que li és d’aplicació.
 • Vetllar perquè l’activitat professional s’ajusti als interessos dels ciutadans.
 • Vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans exigint dels col·legiats el compliment de les obligacions deontològiques, legals i estatutàries, i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
 • Establir, si escau, normes que impedeixin la competència deslleial entre els col·legiats.

 

Objecte del Codi ètic i deontològic

L’objecte és establir unes bases de normes ètiques referides a la pràctica del disseny, i que són acceptades internacionalment.

Definicions

Per al propòsit del Codi, la denominació dissenyador gràfic:

1. Inclou dissenyadors que tenen relació amb el grafisme i la comunicació visual.

2. Qualifica una persona que practica el disseny com a independent (freelance), com a assalariada , o bé amb un grup de dissenyadors que actuen en associació, o dintre d’altres formes d’associació.

 

Pràctiques col·legials a l’estranger

Els professionals han d’acceptar que, quan treballin en un país que no és el seu, hauran d‘observar i respectar el codi i la pràctica dels professionals d’aquell país.

La responsabilitat del dissenyador envers la comunitat implica:

a) Acceptar l’obligació professional de fer avançar les normes socials i estètiques de la comunitat.

b) Obrar de conformitat amb l’honor i la dignitat de la seva professió.

c) No assumir ni acceptar conscientment una posició en què el seu interès personal estigui en conflicte amb el seu deure professional.

La responsabilitat del dissenyador envers el seu client comporta:

a) Obrar en interès del seu client, dins els límits dels seus deures professionals.

b) No treballar al mateix temps en encàrrecs que estiguin en competència directa sense informar-ne els clients o les persones que li han encarregat les feines, llevat dels casos específics en què això sigui habitual per al dissenyador que treballa alhora per a diversos competidors.

c) Tractar tot el coneixement de les intencions del seu client, dels seus mètodes de producció i/o organització de treball com a confidencial, i no divulgar en cap moment tal informació sense el seu consentiment .

És responsabilitat del dissenyador assegurar-se de la discreció de tots els membres del seu equip al respecte.

 

La responsabilitat del dissenyador envers els altres dissenyadors

a) El dissenyador no intentarà, directament o indirectament, suplantar un altre dissenyador, ni competirà amb un altre mitjançant una reducció deliberada d’honoraris ni amb altres procediments.
Tampoc no acceptarà, amb coneixement de causa, cap treball professional en el qual hagi actuat un altre dissenyador, sense fer-li-ho saber.

b) El dissenyador serà just amb les seves crítiques i no denigrarà el treball o la reputació d’un col·lega.

c) El dissenyador no acceptarà instruccions del seu client que impliquin un plagi conscient, ni actuarà conscientment d’un manera que impliqui un plagi.

 

Remuneració dels dissenyadors

a) El dissenyador no emprendrà cap treball a sol·licitud d’un client sense el pagament d’uns honoraris apropiats. De tota manera, podrà emprendre un treball sense honoraris o amb una tarifa reduïda per a organitzacions benèfiques o sense afany de lucre.

b) Abans d’acceptar una comanda, el dissenyador definirà al client, de manera exacta i comprensible, les bases del càlcul de la totalitat de la seva remuneració.

c) El dissenyador que estigui relacionat amb qualsevol companyia, firma o negoci, que es pugui beneficiar de qualsevol recomanació feta per ell, en el curs del treball, ho notificarà per avançat al seu client o persona que li faciliti la feina.

d) El dissenyador a qui es demani consell en la selecció d’altres dissenyadors no acceptarà cap tipus de pagament per part del dissenyador recomanat.

 

Publicitat

a) Qualsevol anunci o altra publicitat es compondrà només d’afirmacions conformes a la realitat. Serà justa davant els clients i altres dissenyadors i estarà d’acord amb la dignitat de la professió.

b) El dissenyador podrà autoritzar els seus clients a utilitzar el seu nom per promoure articles que hagi dissenyat o un servei que hagi fet possible, però només de la manera apropiada a l’status de la professió.

c) El dissenyador no permetrà que el seu nom sigui associat a la realització d’un projecte que hagi estat modificat pel client fins al punt que no sigui essencialment el seu treball original .